اهمیت و تاثیر مکانیزه کردن نامه نگاری و استفاده از اتوماسیون اداری

اهمیت و تاثیر مکانیزه کردن نامه نگاری و استفاده از اتوماسیون اداری

ارتباطات سازمانی، همواره از مباحث  مهم و مورد توجه در شرکت  ها بوده است. با ظهور فن اوری ‌های اطلاعات و ارتباطات، تغییرات چشم گیری در این حوزه در اداره‌ ها به وجود آمد. امروزه محیط‌ های کسب و کاری با چالش ‌های گوناگونی از قبیل گسترده شدن تعاملات درونی و بیرونی سازمان...